.: Bejelentkezés :.
[Elfelejtette jelszavát?]

Szolgáltatások

 Címünk: 

Fény-Hang Kft. 1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 39

Telefon: 061 339 0930

Nyitva tartás:

Hétfőtől csütörtökig 8-16,30 – ig (ebédidő: 11,30-12,30), pénteken 8-13- ig. 

Tisztelt Ügyfelünk!

A kiterjesztett garancia, vagy teljes körű védelem szolgáltatásainak igénybevételéhez kérjük, töltse ki a képernyő bal oldalán található hibabejelentés menüpontot, vagy töltse ki a hibabejelentő űrlapot (a bejelentő saját kézirásával!), és küldje el a mail@topservices.eu címre. A javítás haladéktalan elvégzéséhez az írásos bejelentés elengedhetetlenül szükséges. Az űrlap kitöltésétől számított három munkanapon belül szervizünk felveszi Önnel a kapcsolatot.

 

A kárrendezés folyamata (leegyszerűsítve)
    átlagos időtartam/munkanap várható átfutási idő/munkanap
1 Elfogadott írásbeli hibabejelentés, olvasható számla melléklettel. 0  
2

 

 A szerviz az elfogadott hibabejelentést követő két munkanapon belül felveszi a kapcsolatot a tulajdonossal és a kiszállás vagy elszállítás időpontját egyezteti.

 

2 2
3

 

 A készülék bekerül a szervizbe, javítási engedély bekérése a biztosítótól. Kiszállás esetén megtörténik a készülék javítása, vagy javítási engedélyt kér a kiszálló szerviz a kárszakértőtől.

 

7 9
4

 

 A javítási vagy csere engedély, esetleg elutasítás megérkezik a kárszakértőtől.

 

2 11
5 Javítás kivitelezése, elutasítás vagy csere érvényesítése. 7 18

 

 A kárrendezés folyamata:

Kivonat a kötvényből:

 

 "11. § A kárrendezési eljárás

2. A kárbejelentő űrlap kitöltése

A kárbejelentő űrlapot személyesen kell kitölteni, majd azt alá is kell írni. A hiányosan kitöltött, illetve alá nem írt kárbejelentő formanyomtatványok alapján a kárrendezési eljárás nem kezdődik meg és a hiányok pótlásáig szolgáltatás nyújtására nem kerül sor. Szóbeli közlés vagy felvilágosítás nem vehető figyelembe.

12. § A készüléktulajdonos kötelezettsége

2. Kötelezettségek a káresemény bekövetkezte után

 

a tudomásszerzést követően haladéktalanul, de legkésőbb az észlelést követő három munkanapon belül a káreseményt a szervizközpontnak írásban bejelenteni;

a biztosító számára minden olyan információt megadni, amely a biztosítási esemény jogalapjának, vagy a biztosító teljesítési kötelezettsége mértékének megállapításához szükséges;

a szükséges igazolásokat, számlákat bemutatni, melyek beszerzése jogszerűen elvárható

13.§ Mentesülés

A biztosító kötelezettsége nem áll be, amennyiben a készüléktulajdonos a kárbejelentési kötelezettségét nem teljesíti és emiatt lényeges körülmények kideríthetetlenekké válnak.

15. § Közlésforma

A biztosító felé tett nyilatkozatokat írásos formában kell megtenni."

 

Fentiek miatt 2014 január 1-től a bejelentéskor kell csatolni a számlát és bejelentő által saját kézzel kitöltött és aláírt hibabejelentő űrlapot. Ezek hiányában a bejelentés nem tekinthető elfogadottnak.

- A szervizközpont a formai vagy tartalmi ok miatt el nem fogadott bejelentések esetében hiánypótlásra szólítja fel a bejelentőt.

- Az elfogadott hibabejelentést követő első munkanappal kezdődik meg a javítási - kárrendezési folyamat, ez lesz a hibabejelentés dátuma.

 

 

 

A meghibásodás bejelentésének módjai: 

1. Itt, on-line, az oldalon a "Hibabejelentés" menüpont alatt. Ez az egyetlen módja a "kézzel kitöltés" elkerülésének. Csak a Számlát kell csatolni.

2. e-mailen a mail@topservices.eu e-mail címre elküldött, bejelentő által saját kézzel kitöltött és aláírt hibabejelentő űrlappal, valamint számla másolattal.

3. Postán, a Fény-Hang Kft. címére (1136 Bp. Hegedűs Gy. u. 37) elküldött, bejelentő által saját kézzel kitöltött és aláírt hibabejelentő űrlappal, valamint számla másolattal.

4. Személyesen, a Fény-Hang Kft. ügyfélszolgálatán (1136 Bp. Hegedűs Gy. u. 37.) hétfőtől-csütörtökig 8-16,30-ig, pénteken 8-13-ig, bejelentő által saját kézzel kitöltött és aláírt hibabejelentő űrlappal, valamint számla másolattal.

5. A vásárlás helyén, bejelentő által saját kézzel kitöltött és aláírt hibabejelentő űrlappal, valamint számla másolattal.

 

"5. § Biztosítási érték

A biztosítási érték a biztosított készülékkel azonos, vagy azzal műszakilag egyenértékű készüléknek - a káresemény napján megállapított - eladási ára, ÁFA-val, támogatások nélkül (mint pl. telefonszolgáltató vagy gyártó ártámogatása).

7. § A biztosító szolgáltatásának mértéke

4. A biztosító szolgáltatásának felső határa

A szolgáltatás felső határa a biztosítási érték."

 

Fentiek miatt a készülék káresemény napi eladási ára kárszakértési eljárással kerül meghatározásra.  Az eljárás a konkrét készülék műszaki paramétereit és a legkedvezőbb piaci árat határozza meg, a biztosító ezt engedélyezi. Az engedélyezett készülék kerül felajánlásra. Amennyiben a tulajdonos nem fogadja el, a Fény-Hang kft. a kárszakértési eljárásban meghatározott eladási árat alapul véve, a vásárlás helyén beváltható csereutalványt állít ki. A csereutalvány kiadásának feltétele: a biztosítási érték és a vásárlási ár közötti különbözet biztosított általi kifizetése.

Folyamatban lévő, vagy lezárt kárelbírálással kapcsolatban panaszt, fellebbezést csak írásban az info@unionbiztosito.hu címen tud tenni.

 

2016.02.28 után érvényes ÁSZF szerint: 

 

Biztosítási szolgáltatás

  1. A Biztosító a szerződésben meghatározott, és kiválasztott biztosítási fedezet szerinti biztosítási esemény kockázatviselés ideje alatti bekövetkeztekor biztosítási szolgáltatást nyújt a Biztosított számára.

  1. A Biztosító megtéríti a biztosított termék vagy annak bármely része megjavításának ésszerű költségeit, vagy a biztosított terméket ugyanazon típusú termékre, ennek hiányában – a biztosítási összeg erejéig – a biztosított termékkel műszakilag egyenértékű vagy annál jobb készülékre cseréli, amennyiben a bekövetkezett kár a biztosítási szerződés szerint fedezett biztosítási eseményre vezethető vissza. A Biztosító jogosult annak eldöntésére, hogy a biztosított termék javításra vagy kicserélésre kerüljön.
    A biztosítási szolgáltatás felső határa a IX. pont szerinti biztosítási összeg. A biztosítási összeg az ugyanazon biztosítási időszakban bekövetkezett biztosítási esemény miatt kifizetett összeggel csökken, kivéve, ha a szerződő fél a díjat megfelelően kiegészíti. A biztosítási összeg csökkentését a Biztosító abban az esetben alkalmazhatja, ha arra legkésőbb a szolgáltatás teljesítésével egyidejűleg írásban felhívta a szerződő fél figyelmét, és a fedezetfeltöltés díját közölte. Amennyiben a Biztosító a szolgáltatási igényt elutasította, új igény esetén a Biztosított köteles igazolni a Biztosítónak, hogy az adott terméket az igény alapjául szolgáló újabb esemény előtt már megjavították.